Modlitba k Najsvätejšej Trojici za vyprosenie milostí prostredníctvom príhovoru Božieho služobníka Wenanteho Katarzynca

Bože Trojjediný, osláv sa všetkými dobrami, ktorými si naplnil svojho služobníka Wenanteho. On sa svojím životom podľa evanjeliových rád a horlivou kňazskou službou v Cirkvi, stal príkladom pre tvojich veriacich. Povýš Pane svojho služobníka na oltár, aby sme ti mohli lepšie slúžiť a udeľ mi milosť o ktorú pokorne prosím prostredníctvom jeho príhovoru. Skrze Krista nášho Pána. Amen

Otče náš… Zdravas Mária…. Sláva Otcu i Synu…

Treba sa modliť 9 dní

O milostiach vyprosených prosredníctvom príhovoru Božeho služebníka Wenanteho Katarzynca prosím informujte:


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. + 48 16 671 95 44, + 48 532 076 902
wenanty.katarzyniec@gmail.com
wenanty.pl