Dziewięciodniowa nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego o.Wenantego Katarzyńca:

Boże w Trójcy Jedyny,

bądź uwielbiony za wszelkie dobra,
którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego;
on przez życie według rad ewangelicznych
i gorliwą posługę kapłańską w Kościele
stał się przykładem dla Twoich wiernych.
Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze,
abyśmy lepiej mogli Tobie służyć,
mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę
za jego wstawiennictwem.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Odmawiać przez 9 kolejnych dni oraz przystąpić do Sakramentu Pojednania i Komunii świętej.

9-dniowa Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

„Człowiekiem dobrym, cnotliwym można się stać tylko powoli, a więc nie należy odkładać poprawy życia na później – bo później może zabraknąć czasu. Przecież to niemożliwe, aby grzesznik, który całe życie swoje obrażał Pana Boga, aby on potem w jednej chwili zmienił się na łożu śmiertelnym, aby się wtedy od razu skruszył, nawrócił i odpokutował za swoje winy, otóż wszyscy młodzi i starzy, w jakimkolwiek jesteśmy wieku, mamy zacząć żyć dobrze, zaraz teraz nie od jutra”.

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na I Niedzielę Adwentu/

Co to znaczy żyć dobrze? Sługa Boży O. Wenanty Katarzyniec odpowiada na to pytanie swoim życiem. Dobrze żyć to zanurzyć się w Bogu. Dobrze żyć to tak przeżywać każdy kolejny dzień, by nie zabrakło w nim miejsca i czasu dla Boga.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, naucz nas nie odkładać dobrego życia na jutro. Naucz nas żyć dobrze dzisiaj, teraz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„Łaska poświęcająca to dar Boży. My sami własnymi siłami ani odrobiny jej sobie powiększyć nie możemy. Ale Bóg dobry pozwala, że my nasze dobre uczynki skłaniamy, by nam łaski swej udzielił. Dobre uczynki są tedy nowym środkiem do pomnożenia łaski. A jak one liczne, ileż to sposobności mamy codziennie, by jakiś dobry uczynek wypełnić.”

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na Niedzielę po Nowym Roku/

Dobre życie bez pomocy Boga, bez Jego przychylności – jednym słowem – bez Jego łaski, byłoby niemożliwe. Bóg jest w nas źródłem „chcenia i działania zgodnie z Jego wolą” (por. Flp 2,13). Bóg jest źródłem każdego dobra, każdego dobrego uczynku. Jeśli zapomnimy o tej prawdzie, zaczynamy upatrywać źródło mądrości i dobra tylko w sobie, a od tego już krok do upadku. O. Wenanty Katarzyniec nie zapomniał o tej prawdzie. Mocą łaski Bożej czynił dobro i niósł pociechę innym, nawet w trudnym czasie wojny.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, naucz nas szukać pomocy przede wszystkim w Twojej łasce i stwórz w nas serca pokorne, które wiedzą, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„Widzieliśmy mianowicie, iż grzech – to przekroczenie prawa, rozkazu Bożego, grzech to odmówienie posłuszeństwa Bogu – to bunt przeciw Niemu i otwarta wojna – grzech wreszcie to najczarniejsza niewdzięczność względem najlepszego naszego Ojca naszego i przyjaciela. (…) I któżby widząc tę złość grzechu, chciał jeszcze dalej grzeszyć? Od dzisiaj przeto, ile razy coś mamy robić, mówić lub myśleć, a sumienie przypomina, że to jest grzechem, że to Bogu się nie podoba, że to złe i niegodziwe, wzdrygnijmy się i zaniechajmy – lepiej wyrzec się wszelkiej przyjemności, lepiej wszystko wycierpieć niż zgrzeszyć, niż Boga obrazić, niż duszę swą splamić i haniebnie poniżyć! A gdy spostrzegamy, iż ktoś z bliźnich naszych brnie w grzechach, litujmy się nad nim, módlmy się za niego, ile sił mamy, przeszkadzajmy grzechowi!”.

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na Niedzielę zapustną/

Grzech jest zejściem z drogi do celu, którym jest Niebo. Oddala nas od kochającego Ojca, który jest spragniony naszych ramion. On czeka na nas zawsze z białą szatą dziecka Bożego. O. Wenanty znał serce Ojca, dlatego sam wolał cierpieć, niż zgrzeszyć i obrazić Jego Majestat.

Módlmy się: 

Boże w Trójcy Jedyny, prosimy dzisiaj o wolność od grzechu. A gdy upadniemy prosimy o łaskę jak najszybszego zwrócenia się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„Wielkim bardzo Pan Bóg obdarza nas dobrodziejstwem, kiedy nam grzechu odpuszcza; przywraca duszy naszej utraconą piękność, uwalnia od piekła, otwiera nam niebo, z niewolników czyni nas swemi ukochanemi dziećmi. Za tyle dobroci okazanej nam niegodnym – mielibyśmy jeszcze narzekać, kiedy nam Bóg każe coś cierpieć przez kilka chwil życia ziemskiego? O nie mówmy nigdy odtąd w utrapieniach swoich: Za co ja to cierpię? Com zawinił, że mnie tak ciężko Bóg dotyka. Raczej niech z ust naszych wychodzą takie: Panie najłaskawszy! Uginam się pod krzyżem cierpienia, ależ ja na większą karę zasłużyłem. Dzięki Ci Boże, że tak mało mi cierpieć każesz. Daj mi łaskę, abym wszystek dług Tobie na tej ziemi oddał, tak iżbym bez przeszkody mógł wejść po śmierci do Twego królestwa w niebie”.

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na V Niedzielę Wielkiego Postu/

Życie z Bogiem ciągle nas zaskakuje. Obfituje w szereg zwrotów i scenariuszy, których sami nigdy byśmy nie wybrali. Buntujemy się, kiedy pojawia się cierpienie, choroba, odrzucenie przez innych, samotność. Pytamy wtedy Boga: Dlaczego ja? Nie ma tu łatwych odpowiedzi, poza jedną: Zaufaj Bogu! Codzienny krzyż cierpienia nie był obcy o. Wenantemu. Fizyczne i duchowe cierpienia, niezrozumienie ze strony bliźniego, to tylko niektóre przejawy tego krzyża w życiu Czcigodnego Sługi Bożego, które przyjmował z poddaniem się woli Bożej.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, prosimy o łaskę cierpliwego znoszenia codziennych cierpień i przeciwności, które przeżywane z Tobą, mają moc uszlachetniania naszego serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„Wiara jest to cnota, która w nas sprawia, że uznajemy za prawdę to wszystko, co Bóg objawił, a Kościół św. katolicki podaje do wierzenia. Otóż kto ma tę cnotę wiary, kto silnie i głęboko jest przejęty prawdami, które Bóg nam objawił, ten posiada wielki skarb – temu już nawet obecne życie ziemskie jest znośniejsze i lżejsze”.(s.122)

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na XXIII Niedzielę po Świątkach/

Wiara to dar, który otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Ten skarb wiary przypomina nam, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. Wiara pobudza nas, byśmy w swoim życiu odnaleźli tę najprawdziwszą prawdę o sobie – tożsamość dziecka Bożego. Cnota wiary w sposób heroiczny zajaśniała w Słudze Bożym o. Wenantym Katarzyńcu, który jak dziecko wierzył we wszystko, co Bóg objawił mu o Sobie i o jego przeznaczeniu. Sam też stał się tym, który z pasją przekazywał wiarę innym.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, prosimy Cię, byśmy nie ustali w wierze, ale z troską starali się o jej rozwój. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„Mieć nadzieję w Bogu tzn. spodziewać się, że otrzymamy to, co nam Pan Bóg obiecał. A cóż Pan Bóg nam obiecał? Niebo, szczęście wieczne po śmierci, a tutaj obiecał nam Bóg odpuszczenie grzechów i łaskę Swoją. Otóż wszyscy jak tu jesteśmy, mamy spodziewać się, że będziemy kiedyś w niebie, mamy spodziewać w każdej pokusie łaski Bożej tak, iż niepodobna abyśmy zgrzeszyli, jeśli tylko zgrzeszyć nie chcemy. Pan Bóg – jak mówi Pismo św. – wierny jest i nie dopuści kusić nas nad to co możemy. Nadto nadzieja chrześcijańska każe nam spodziewać się pomocy Bożej, a sprawach doczesnych, zwłaszcza jeśli modlimy się o co do Boga, ufajmy niezachwianie, że to otrzymamy. Obiecał bowiem Pan Jezus: „Wszystko o cobyście prosili w modlitwie, wierząc weźmiecie”. (Mat.XXI.22).

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu/

Jak łatwo w życiu o zniechęcenie. Jak łatwo ustać w wierze. Nadzieja to cnota, która podtrzymuje wiarę i wznosi nasz wzrok ponad aktualnie przeżywane trudności w kierunku Nieba. Także cnota nadziei zajaśniała w o. Wenantym w sposób heroiczny, bo na sprawy ziemskie starał się patrzeć z perspektywy Boga.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, gorąco prosimy o nadzieję, byśmy w drodze do Ciebie nie ustali,  w trudnościach oczekiwali pociechy, a po dobrym życiu spotkania z Tobą w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„Oprócz należytego zachowania się wymaga od nas P. Jezus w Najśw. Sakramencie obecny, byśmy z Nim rozmawiali, modlili się do Niego. Smutnem byłoby to znakiem, gdybyśmy się nudzili wobec P. Jezusa. Z ludźmi łatwo nam rozmawiać godzinę i więcej, a ze Zbawicielem tak trudno? Nie wiecie, co mówić do Chrystusa P. A czyż żadnych potrzeb nie macie? Może troska was trapi jaka? Może kłopot w domu, może bieda, choroba wam dolega to wszystko trzeba P. Jezusowi przedstawić! Nieraz chcecie się użalić przed kim, aby wam się lżej zrobiło, pragniecie? Oto Chrystus utajony w ołtarzu najlepszym waszym przyjacielem. Żadnych niemasz potrzeb doczesnych? lecz może twoja w opłakanym znajduje się stanie? może leżysz w grzechach nałogowych? Kiedy więc przyjdziesz do kościoła, odezwij się do swego Pana: Jezus! ratuj mnie, bom nędzny, ulecz mnie, podźwignij mnie z grzechu? Niemasz żadnych potrzeb sam – módl się za drugich, za opuszczonych za świat cały – a tak nie będzie ci się nudziło w kościele i P. Jezus zadowolony będzie z twojej obecności”. (s.86)

/o. Wenanty Katarzyniec, Nauka w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Oktawie Bożego Ciała/

Prawdziwa modlitwa to spotkanie z prawdziwym Bogiem, z Tym który nas kocha. A autentyczną modlitwę cechuje dziecięca szczerość i prostota, która pozwala być zawsze sobą przed Bogiem i mówić Mu o wszystkim, co jest w naszym sercu. Częsta adoracja Najświętszego Sakramentu, długie wieczorne modlitwy w Kościele zdradzały tę właśnie dziecięcą ufność o. Wenantego do Tego, który Go wybrał i powołał.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, naucz nas się modlić. Pociągnij nas do siebie i udziel łaski szczerej i ufnej modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„Jedno dążenie i pragnienie ciągnie się jak złota nić przez całe życie Matki Najśw. a mianowicie w każdej i najdrobniejszej rzeczy wypełniać wolę Bożą we wszystkiem kierować się upodobaniem P. Boga. Boski Syn Maryi wyrzekł o Sobie: „Pokarmem moim jest, abym czynił wolę Tego, który mię posłał” (Jan IV.34) i „ja, co się mu podoba, zawsze czynię”. Te słowa były także regułą życia Najśw. Panny. Stąd nie dopuściła się Ona najmniejszej niewierności względem Pana Boga, najdrobniejszej niedoskonałości i cienia nawet nie było opieszałości w służbie, którą Bogu była winna. Nikt ze stworzeń nie wykazał lepiej woli Bożej niż Ona. Przez takie życie wyłącznie dla Boga musiała Matka Najśw. prostą drogą dojść do Boga i najwyższe miejsce osiągnąć w niebie. Tak! Marya najlepszą cząstkę obrała”.

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na Wniebowzięcie NMP/

W życiu potrzebujemy dobrych wzorów. Bóg daj nam Maryję, której jedynym upodobaniem było podobać się Bogu. Dla o. Wenantego Maryja Niepokalana była wzorem wierności Bogu w zwykłych obowiązkach. Nie ma żadnych wątpliwości, że Jej posłuszeństwo budziło zachwyt Sługi Bożego. Dowodem na to jest serdeczna przyjaźń i wsparcie dla św. Maksymiliana Kolbego w szerzeniu idei czci Niepokalanej na całym świecie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, Ty dałeś nam w Maryi doskonały wzór wierności Twojej świętej woli, która jak złota nić objęła całe Jej życie. Spraw prosimy, abyśmy jak Maryja pragnęli zawsze podobać się Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

„I dla nas wszystkich, Najmilsi, przydałoby się bardzo ujrzeć choć odrobinę, choć skrawek nieba, tego miejsca, gdzie Święci i Aniołowie z Bogiem królują. Lecz któż nam odsłoni to niebo? Oczyma ciała nie będziemy mogli zaglądnąć do niebieskich przybytków, ale za pomocą wiary wolno już nie na cząstkę nieba, lecz na całe szczęście w niebie patrzeć. Za pomocą wiary patrzeć w niebo tzn. rozważać o niebie, rozmyślać według wiary naszej św. według nauki Kościoła katolickiego. Rozważanie to o niebie wielce nam przydatnem będzie, abyśmy mogli wytrwać w tych czasach smutnych, abyśmy te utrapienie wszystkie umieli znieść mężnie, po chrześcijańsku”. (s. 56)

/o. Wenanty Katarzyniec, Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu/

Niebo to upragniony cel ziemskiego życia, zwieńczenie dobrego życia na ziemi. Rozważanie o niebie było ważną częścią w nauczaniu Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Pobudzić do częstego wznoszenia myśli do Boga, poznać skrawek Nieba już tu na ziemi – oto cel jego nauczania.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, Ty powiedziałeś, że Twoje Królestwo jest pośród nas (por Łk 17,21). Naucz nas dostrzegać znaki Twojej obecności na ziemi i uczyń nas godnymi oglądania Cię w pełni, w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Na zakończenie każdego dnia nowenny:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Nowenna w różnych językach

Nowenna do Trójcy Przenajświętszej
o uproszenie łask za wstawiennictwem
sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Boże w Trójcy Jedyny,
bądź uwielbiony za wszelkie dobra,
którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego;
on przez życie według rad ewangelicznych
i gorliwą posługę kapłańską w Kościele
stał się przykładem dla Twoich wiernych.
Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze,
abyśmy lepiej mogli Tobie służyć,
mnie zaś udziel łaski,
o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi…


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Novene für die Vereinfachung der Gnaden
durch die Fürsprache des Dieners Gottes
Pater Wenant Katarzyniec

Gepriesen seist Du, Gott in der Dreifaltigkeit eins,
für alle Güter,
die Du deinem Diener Wenant verliehen hast;
er wurde dank Leben nach den evangelichen Räten
und dem eifrigen priesterlichen Dienst in der Kirche
zum Vorbild für deine Gläubigen.
Lass, o Herr, deinen Diener selig sprechen,
damit wir Dir besser dienen können,
und gib mir die Gnade,
um die ich auf seine Fürsprache demütig bete.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vater unser..
Gegrüßet seist du, Maria,
Ehre sei dem Vater…

Sprechen Sie das Gebet über 9 aufeinander folgende Tage,
gehen Sie zur Beichte und zur heiligen Kommunion.


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Neuvaine au
Vénérable serviteur de Dieu
Père Wenanty Katarzyniec
franciscain
(1889-1921)

Dieu trois fois saint
sois glorifié pour toutes les actions
que tu as accomplies dans la vie de ton serviteur Wenanty.
En gardant tes conseils évangéliques
et à travers son ministère sacerdotal dans l’Eglise
il est devenu un exemple pour tes fidèles.
Nous te demandons avec ferveur
la béatification de ton serviteur Wenanty
afin qu’il intercède pour nous.
Donne-moi la grâce… pour laquelle
je Te prie humblement par son intercession.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen !

Notre Père…. Je vous salue Marie…. Gloire au Père

La prière doit être récitée pendant neuf jours


Si vous recevez des grâces par l’intercession du serviteur de Dieu Père Wenanty Katarzyniec, merci de bien vouloir contacter :

Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

ORACIÓN
por la intercesión del Siervo de Dios
P. WENANTY KATARZYNIEC

Santísima Trinidad, seas glorificada por todas
las gracias otorgadas a Tu siervo Wenanty.
Él a través de la vida según los consejos evangélicos
y un ardiente ministerio sacerdotal en la Iglesia,
se ha convertido en un ejemplo para Tus fieles.
Dígnate Señor, a elevar a los altares a Tu siervo,
para que podamos servirte mejor, y concédeme la gracia,
que pido humildemente por su intercesión.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.


En el caso de obtener alguna gracia por la intercesión
del Padre Wenanty Katarzyniec, comunicarlo al:

Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. + 48 16 671 95 44
Tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Sluga Božiji
Pater Wenanty Katarzyniec
franjevac
(1889-1921)

Trojedini Bože,
budi obožavan za sva dobra,
kojima si napunio slugu Svoga Wenantega.
On je, živeći prema zakonima Evanđelja
i ispunjavajući gorljivu svećeničku službu u Crkvi,
postao uzor za Tvoje vjernike.
Uzdigni Gospodine, ovoga slugu Svoga na oltar
da bismo mogli Tebi bolje služiti,
a meni daruj milost, za koju Те pokorno molim,
uz njegov zagovor.
Po Kristu, Gospodinu našemu, аmen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Devetnicom treba se moliti 9 dana


O čudima koje nastale na uroku slugi Božijega
p. Wenantega Katarzyńca molimo obavijestiti:

Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. + 48 16 671 95 44
Tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Новенна
за заступництвом Слуги Божого
о.Венантего Катажиньца
(1889-1921)

Прославляємо Тебе, Боже, в Трійці Єдиний
за усі блага, якими обдарував
слугу Твоєго Венантего.
Своїм життям радами євангелійними та
відданою священницькою службою в Церкві,
він став прикладом для Твоїх вірних.
Просимо Тебе, Боже,
винеси слугу Твоєго на вівтар,
щоб ми могли краще Тобі служити,
а мене особисто обдаруй благодаттю
про яку покірно прошу за його заступництвом.
Через Христа Господа нашого. Амінь.

Отче наш… Радуйся Марія… Слава Отцю…

Молитися 9 днів підряд, а також приступити до Таїнства Сповіді та Святого Причастя.


Про отримані благодаті за заступництвом Слуги Божого Венантего Катажиньца необхідно повідомити:

Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. +48 16 671 95 44
Tel. +48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Novena to the Most Holy Trinity
a request for graces through the intercession
of Servant of God
Fr. Venance Katarzyniec

Most Holy Trinity, One God,
may you be praised for all the good things
you have accomplished in your servant Venance;
who lived his life according to the evangelical counsels
and being zealous in his priestly ministry in the Church
became an example for your faithful.
Raise up your servant to the altar, Lord,
that we may better serve You,
and grant me the graces which I humbly ask
through his intercession.
Through Christ our Lord. Amen.

Recite at the end of the Novena each day:
Our Father, Hail Mary, Glory be


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Novena alla Santissima Trinità
per invocare grazie per l’intercessione
del Servo di Dio
p. Venanzio Katarzyniec

Dio Uno e Trino,
sii lodato per tutti i benefici che hai donato
al Tuo servo Venanzio;
lui, mediante l’osservanza dei consigli evangelici
e lo zelante servizio sacerdotale nella Chiesa,
diventò esempio per i Tuoi fedeli.
Innalza, o Signore, il Tuo servo
alla gloria degli altari,
affinché possa meglio servir Ti,
e colma della grazia,
che umilmente invoco
tramite la sua intercessione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Alla fine di ogni giorno della novena:
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Слуга Божији
Патер Венанти Катажињец
фрањевац
(1889-1921)

Троједини Боже,
буди обожаван за сва добра,
којима си напунио слугу Твоју Венантега.
Он је живећи према законима јеванђеља
и испуњавајући горућу свештеничку службу у Цркви,
постао узор за Твоје вернике.
Уздигни, Господе, овог слугу Твојега на олтаре,
како бисмо могли боље Теби служити,
а мени даруј милост, за коју Те покорно молим,
уз његову подршку.
По Христу, Господу нашем, амин.

Оче наш… Здраво Маријо… Слава Оцу…

Деветницом треба се молити 9 дана


О чудима које настале на узроку слуги Божијега
п. Венантега Катажињца молимо обавестити:

Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Gebed op voorspraak van Dienaar Gods
pater Wenanty Katarzyńiec

Geprezen zijt Gij, God in de Heilige Drievuldigheid
voor alle goeds, dat U uw dienaar Wenanty
verleent heeft.
Doordat hij leefde volgens de evangelische adviezen
en door zijn ijverige priesterlijke dienstbaarheid in de kerk
werd hij een voorbeeld voor uw gelovigen.
Verhef Heer, uw dienaar op uw altaren
zodat wij U beter kunnen dienen.
En geef me de genade…..waar ik U nederig om vraag.
Wij vragen dit door Christus onze Heer. Amen

Onze Vader … Wees gegroet Maria … Glorie zij de Vader en de Zoon …


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Novena la Preasfânta Treime pentru a cere haruri
prin mijlocirea Slujitorului lui Dumnezeu
pr. Venanțiu Katarzyniec.

Dumnezeule Unu și Întreit,
fii lăudat pentru toate binefacerile
acordate slujitorului tău Venanțiu;
acesta, prin urmarea sfaturilor evanghelice si râvnica
slujire preoțească în Biserică,
a devenit exemplu pentru credincioșii Tăi.
Binevoiește, Doamne, a-l ridica la cinstea altarelor,
ca astfel să Te putem sluji mai bine și fiu să copleșit
de har eu care cer cu smerenie prin mijlocirea lui.
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

La sfârșitul fiecărei zile a novenei: Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Kilenced a legszentebb Szentháromsághoz
kegyelmek elnyeréséért
Isten Szolgája Katarzyniec Venánc
minorita atya közbenjárása által

Hármas-egy Isten,
légy áldott minden jótéteményedért,
amellyel Venánc szolgádat megajándékoztad;
ő az evangéliumi tanácsok megtartása
és az Egyházban végzett buzgó papi szolgálata által
példaképe lett híveidnek.
Emeld, Urunk, szolgádat az oltár dicsőségére,
hogy méltóbban szolgálhassunk Téged,
és add meg azokat a kegyelmeket,
amelyeket az ő közbenjárására
alázatosan kérek.
Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

A kilenced minen napjának végén:
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
tel. +48 16 671 95 44
tel. + 48 532 076 902
KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl
wenanty.katarzyniec@gmail.com
www.wenanty.pl

Modlitba k Najsvätejšej Trojici za vyprosenie milostí prostredníctvom príhovoru Božieho služobníka Wenanteho Katarzynca

Bože Trojjediný, osláv sa všetkými dobrami, ktorými si naplnil svojho služobníka Wenanteho. On sa svojím životom podľa evanjeliových rád a horlivou kňazskou službou v Cirkvi, stal príkladom pre tvojich veriacich. Povýš Pane svojho služobníka na oltár, aby sme ti mohli lepšie slúžiť a udeľ mi milosť o ktorú pokorne prosím prostredníctvom jeho príhovoru. Skrze Krista nášho Pána. Amen

Otče náš… Zdravas Mária…. Sláva Otcu i Synu…

Treba sa modliť 9 dní

O milostiach vyprosených prosredníctvom príhovoru Božeho služebníka Wenanteho Katarzynca prosím informujte:


Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. + 48 16 671 95 44, + 48 532 076 902
wenanty.katarzyniec@gmail.com
wenanty.pl

Novena į Švenčiausiąją Trejybę prašant malonių Dievo tarno tėvo Venanto Katažynec užtarimu

Trejybėje vienas Dieve, būk pašlovintas už visas gėrybes, kurių pripildei savo tarną Venantą. Jis, gyvendamas evangeliniais patarimais ir būdamas uolus kunigas, Bažnyčioje tapo pavyzdžiu Tavo tikintiesiems.
Viešpatie, iškelk šį savo tarną į altoriaus garbę, kad mes galėtume Tau geriau tarnauti, o man suteik malonę, kurios nuolankiai meldžiu jo užtarimu. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Tėve mūsų…, Sveika Marija…, Garbė Dievui Tėvui….


Pranciškonų vienuolynas (Klasztor Franciszkanów)
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. + 48 16 671 95 44, + 48 532 076 902
wenanty.katarzyniec@gmail.com
wenanty.pl