Novena į Švenčiausiąją Trejybę prašant malonių Dievo tarno tėvo Venanto Katažynec užtarimu

Trejybėje vienas Dieve, būk pašlovintas už visas gėrybes, kurių pripildei savo tarną Venantą. Jis, gyvendamas evangeliniais patarimais ir būdamas uolus kunigas, Bažnyčioje tapo pavyzdžiu Tavo tikintiesiems.
Viešpatie, iškelk šį savo tarną į altoriaus garbę, kad mes galėtume Tau geriau tarnauti, o man suteik malonę, kurios nuolankiai meldžiu jo užtarimu. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Tėve mūsų…, Sveika Marija…, Garbė Dievui Tėvui….


Pranciškonų vienuolynas (Klasztor Franciszkanów)
37-743 Kalwaria Pacławska 40
Poland
Tel. + 48 16 671 95 44, + 48 532 076 902
wenanty.katarzyniec@gmail.com
wenanty.pl