Z wielka radością ogłaszamy i otwieramy VI edycję konkursu literackiego:

„Ojciec Wenanty – czy znasz?”.

REGULAMIN VI KONKURSU LITERACKIEGO „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Organizator: KLASZTOR FRANCISZKANÓW W KALWARII PACŁAWSKIEJ.

1. Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

 • uczczenie 103. rocznicy śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca oraz 135. rocznicy urodzin;
 • zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią franciszkanina Ojca Wenantego Katarzyńca, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;
 • zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;
 • wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi;
 • stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”.

Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i dla osób dorosłych.

3. Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

 • O. Andrzej Zając, franciszkanin, poeta, pisarz, dyrektor Wydawnictwa Bratni Zew – Kraków;
 • Małgorzata Nawrocka, pisarka, polonistka – Warszawa;
 • Beata Ewa Komarnicka, autorka tekstów dla dzieci i pedagog – Warszawa;
 • O. Edward Staniukiewicz, franciszkanin, kustosz grobu o. Wenantego – Kalwaria Pacławska.

4. Zasady uczestnictwa

a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest nadesłanie utworu literackiego opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca (nie powinna to być jednak biografia) lub o  wpływie jego osoby na życie autora tekstu. Tekst powinien być napisany w języku polskim, dotąd niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także niepublikowany w sieci Internet. Objętość zarówno wiersza/y, jak i prozy nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego tekstu (na stronie A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1.5);

b) Utwór/utwory można wysłać:pocztą tradycyjną w czterech egzemplarzach, pogrupowanych w komplety, podpisane tylko godłem/pseudonimem, z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora do dnia 15.08.2024 r. tradycyjną pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, z dopiskiem VI KONKURS O.WENANTY lub na adres e-mail: konkurs@wenanty.pl, wpisując w tytule wiadomości: VI KONKURS O.WENANTY.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – imię i nazwisko-wiek-adres-numer telefonu-adres poczty e-mail-zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych (formularz na końcu Regulaminu) natomiast prace konkursowe, podpisane godłem/pseudonimem w załącznikach;

c) Jeden autor może brać udział w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jednorazowo, w obydwóch kategoriach: proza lub/i poezja. W takim przypadku swoje utwory w obydwóch kategoriach należy podpisać innymi godłami;

d) W przypadku uczestników poniżej 18 lat należy na pracy, obok godła/pseudonimu, podać wiek autora.

5. Termin składania prac.

Prace należy nadsyłać do dnia: 15.08.2024 r. do godziny 24.00. Organizator na spłynięcie ostatnich prac wysłanych pocztą czeka 5 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

6. Kryteria ocen.

 • twórczy charakter utworu;
 • umiejętność oddania duchowości Ojca Wenantego;
 • poprawność stylistyczna i językowa;
 • bogactwo języka.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie osobowym Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”, wynikających z przyczyn losowych.

9. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany oraz nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

10. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” otrzymają:
a) Kategoria „Dorośli” – nagrody: I – 1000 zł; II – 500 zł; III – 300 zł;
b) Kategoria „Dzieci i Młodzież” – nagrody rzeczowe: I – tablet; II – odtwarzacz audiobook; III – dysk pamięci 1TB;
c) Dodatkową nagrodą jest publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają po 3 egzemplarze antologii.

11. Organizator (na wniosek Jury) zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” nastąpi do 25.09.2024 r. na stronie internetowej www.wenanty.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.

13. Finał Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”: Organizator zorganizuję Galę Finałową Konkursu. Szczegółydotyczące terminu zostaną podane przez organizatora.

14. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

15. Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem konkurs@wenanty.pl lub pod numerem tel. 532-076-902.

16. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?”.

17. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu na formułę Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji utworów nadesłanych na konkurs, zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do konkursu literackiego „Ojciec Wenanty – czy znasz?” organizowanego przez Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, zwany ORGANIZATOREM w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez ORGANIZATORA, w materiałach prasowych, reklamowych oraz stronach internetowych związanych z działalnością Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

Miejscowość, data i podpis uczestnika

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna (dotyczy uczestników do lat 18)