„Ojciec Wenanty – czy znasz?”, pod takim hasłem franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej, a jednocześnie opiekunowie grobu sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca organizują, już po raz trzeci, Konkurs Literacki. W tym roku to literacko-kulturalne wydarzenie będzie miało szczególny charakter, odbywać się będzie bowiem w 100. rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca (1889-1921). Celem konkursu jest także uczczenie 132. rocznicy urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca i zapoznanie jak najszerszego grona osób z Jego postacią. Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu literackiego w języku polskim, inspirowanego życiem Ojca Wenantego Katarzyńca. Prace należy nadsyłać do dnia  15 sierpnia 2021 r. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Dodatkową nagrodą będzie publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 10 października 2021 r., o godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać mailowo, pod adresem wenanty.katarzyniec@gmail.com lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz). Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zamieszczone są poniżej. Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.

oes

____________________________________________________________________________

REGULAMIN III KONKURSU LITERACKIEGO

Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Organizator: KLASZTOR FRANCISZKANÓW W KALWARII PACŁAWSKIEJ.

 1. Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

– uczczenie 100. rocznicy śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca oraz 132. rocznicy urodzin;

– zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią franciszkanina Ojca Wenantego Katarzyńca, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;

– zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;

– wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi;

– stworzenie wydarzenia literackiego.

 1. Adresaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i dla osób dorosłych.

 1. Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

Andrzej Zając, franciszkanin, poeta, pisarz, dyrektor Wydawnictwa Bratni Zew

Małgorzata Nawrocka, pisarka, polonistka – Warszawa;

Beata Ewa Komarnicka, autorka tekstów dla dzieci i pedagog – Warszawa;

Edward Staniukiewicz, franciszkanin, kustosz grobu o. Wenantego – Kalwaria Pacławska.

 1. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest nadesłanie utworu literackiego, inspirowanego życiem Ojca Wenantego Katarzyńca (nie powinna to być jednak biografia) lub o  wpływie jego osoby na życie autora tekstu. Tekst powinien być napisany w języku polskim, dotąd niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także niepublikowany w sieci Internet. Objętość zarówno wiersza/y, jak i prozy nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego tekstu (na stronie A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1.5). Utwór/utwory można wysłać: pocztą tradycyjną w czterech egzemplarzach, pogrupowanych w komplety, podpisane tylko godłem/pseudonimem, z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora do dnia  15.08.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Klasztor Franciszkanów

 37-743 Kalwaria Pacławska 40

z dopiskiem KONKURS O.WENANTY

lub

na adres e-mail organizatora wenanty.katarzyniec@gmail.com

gdzie w tytule wiadomości widnieje nazwa konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA – imię i nazwisko-wiek-adres-numer telefonu-adres poczty e-mail-zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych (formularz na końcu Regulaminu) natomiast prace konkursowe, podpisane godłem/pseudonimem w załącznikach. Jeden autor może brać udział w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jednorazowo, w obydwóch kategoriach: proza lub/i poezja. W takim przypadku swoje utwory w obydwóch kategoriach należy podpisać innymi godłami. W przypadku uczestników poniżej 18 lat należy na pracy, obok godła/pseudonimu, podać wiek autora.

 1. Termin składania prac: Prace należy nadsyłać do dnia 15.08.2021 r. do godziny 24.00.

Na kopercie lub w temacie wiadomości prosimy napisać KONKURS O.WENANTY

      6.Organizator na spłynięcie ostatnich prac wysłanych pocztą czeka 5 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

 1. Kryteria ocen:

– twórczy charakter utworu;

– umiejętność oddania duchowości Ojca Wenantego;

– poprawność stylistyczna i językowa;

– bogactwo języka.

 1. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie osobowym Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”, wynikających z przyczyn losowych.
 1. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany oraz nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
 1. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” otrzymają:

Kategoria „Dorośli” – nagrody: I – 1000 zł; II – 500 zł; III – 300 zł;

Kategoria „Dzieci i Młodzież” – nagrody rzeczowe: I – tablet; II – odtwarzacz audiobook; III – dysk pamięci 1TB.

Dodatkową nagrodą jest publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają po 3 egzemplarze antologii.

 1. Organizator (na wniosek Jury) zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” nastąpi do 26.09.2021 r. na stronie internetowej www.wenanty.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.
 1. Finał Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

Organizator ustala Galę Finałową Konkursu na dzień 10 października 2021 r., trzy dni po 132. urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca, na godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Finaliści konkursu przyjeżdżają na Galę na własny koszt natomiast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (z 9/10.10.2021 r. oraz z 10/11.10.2021 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie w tym czasie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Gali lub całkowite jej odwołanie ze względu na warunki niezależne od Organizatora.

 1. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.
 1. Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem wenanty.katarzyniec@gmail.com lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz).
 1. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?”.
 1. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu na formułę Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji utworów nadesłanych na konkurs, zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do konkursu literackiego „Ojciec Wenanty – czy znasz?” organizowanego przez Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, zwany ORGANIZATOREM w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez ORGANIZATORA, w materiałach prasowych, reklamowych oraz stronach internetowych związanych z działalnością Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

 

Miejscowość, data i podpis uczestnika

 

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna (dotyczy uczestników do lat 18)

___________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić