„Ojciec Wenanty – czy znasz?”, pod takim hasłem franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej, a jednocześnie opiekunowie grobu sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca organizują Konkurs Literacki. Celem konkursu jest uczczenie 130. rocznicy urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca, zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią sługi Bożego, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem oraz jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa, a także zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych i stworzenie wydarzenia literackiego. Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu literackiego w języku polskim, opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca. Prace należy nadsyłać do dnia 15 sierpnia 2019 r. tradycyjną pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres klasztoru franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej lub e-mailem na adres wenanty.katarzyniec@gmail.com. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe w czterech kategoriach: proza i wiersz – dzieci i młodzież oraz dorośli. Dodatkową nagrodą będzie publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 6 października 2019 r., w przeddzień 130. urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca o godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Finaliści konkursu przyjeżdżają na Galę na własny koszt, natomiast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (z 5/6.10.2019 r. oraz z 6/7.10.2019 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie w tym czasie. Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem estaniukiewicz@franciszkanie.pl lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz). Poniżej zamieszczony jest szczegółowy Regulamin Konkursu.

oes

________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU
„Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Organizator: Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

1. Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
– uczczenie 130. rocznicy urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca;
– zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią Ojca Wenantego Katarzyńca, franciszkanina, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;
– zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;
– wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi;
– stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i osób dorosłych.

3. Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
a) ks. Prałat Zbigniew Suchy, literat, poeta, redaktor „Przemyskiej Niedzieli” – przewodniczący Jury – Przemyśl;
b) Małgorzata Nawrocka, pisarka, polonistka – Warszawa;
c) Beata Ewa Komarnicka, autorka tekstów dla dzieci i pedagog – Warszawa;
d) o. Andrzej Zając, franciszkanin, poeta, pisarz, dyrektor Wydawnictwa Bratni Zew – Kraków.

4. Zasady uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest nadesłanie na adres organizatora utworu literackiego, opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca. Tekst powinien być napisany w języku polskim, dotąd niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także niepublikowany w sieci Internet. Objętość zarówno wiersza/y, jak i prozy nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego tekstu (na stronie A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1.5).

b) Utwór/utwory można wysłać:
pocztą tradycyjną w czterech egzemplarzach, pogrupowanych w komplety, podpisane tylko godłem/pseudonimem, z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora :

KARTA ZGŁOSZENIOWA
– imię i nazwisko
– wiek
– adres
– numer telefonu
– adres poczty e-mail
– zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych (formularz na końcu Regulaminu).

e-mailem na adres wenanty.katarzyniec@gmail.com, gdzie w tytule wiadomości widnieje nazwa konkursu, w treści wiadomości:

KARTA ZGŁOSZENIOWA
– imię i nazwisko
– wiek
– adres
– numer telefonu
– adres poczty e-mail,
– zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych (formularz na końcu Regulaminu) natomiast prace konkursowe, podpisane godłem/pseudonimem w załącznikach.

c) Jeden autor może brać udział w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jednorazowo, w obydwóch kategoriach: proza lub/i poezja. W takim przypadku swoje utwory w obydwóch kategoriach należy podpisać innymi godłami.

d) W przypadku uczestników poniżej 18 lat należy na pracy, obok godła/pseudonimu, podać wiek autora.

e) Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników, wysyłających swoje utwory pocztą tradycyjną o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (dołączenie nośnika – płyty CD/DVD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje pracy. Organizator nie zwraca prac papierowych oraz nośników elektronicznych.

5. Termin składania prac: Prace należy nadsyłać do dnia 15.08.2019 r. tradycyjną pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Klasztor Franciszkanów
37-743 Kalwaria Pacławska 40
z dopiskiem KONKURS O.WENANTY,
lub e-mailem na adres wenanty.katarzyniec@gmail.com do dnia 15.08.2019 r. do godziny 24.00. Z tematem wiadomości KONKURS O.WENANTY

6. Organizator na spłynięcie ostatnich prac czeka 5 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

7. Kryteria ocen:
– twórczy charakter utworu;
– umiejętność oddania duchowości Ojca Wenantego;
– poprawność stylistyczna i językowa;
– bogactwo języka.

8. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie osobowym Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”, wynikających z przyczyn losowych.

9. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany oraz nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

10. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” otrzymają:
a) Kategoria „Dorośli” – nagrody: I – 1000 zł; II – 500 zł; III – 300 zł;
b) Kategoria „Dzieci i Młodzież” – nagrody rzeczowe: I – tablet; II – odtwarzacz audiobook; III – dysk pamięci 1TB.
c) Dodatkową nagrodą jest publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają po 3 egzemplarze antologii.

11. Organizator (na wniosek Jury) zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” nastąpi do 25.09.2019 r. na stronie internetowej www.wenanty.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.

13. Finał Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”: Organizator ustala Galę Finałową Konkursu na dzień 6 października 2019 r., w przeddzień 130. urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca, na godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Finaliści konkursu przyjeżdżają na Galę na własny koszt natomiast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (z 5/6.10.2019 r. oraz z 6/7.10.2019 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie w tym czasie.

14. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

15. Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem estaniukiewicz@franciszkanie.pl lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz).

16. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?”.

17. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu na formułę Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji utworów nadesłanych na konkurs zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do konkursu literackiego „Ojciec Wenanty – czy znasz?” organizowanego przez Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, zwany ORGANIZATOREM w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez ORGANIZATORA, w materiałach prasowych, reklamowych oraz stronach internetowych związanych z działalnością Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

Miejscowość, data i podpis uczestnika

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna (dotyczy uczestników do lat 18)

______________________________________________________________________
*niepotrzebna skreślić